Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Regulamin Orlika

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Kowalowej.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Kompleks boisk „Orlik” jest obiektem ogólnodostępnym.
 2. Obiekt jest własnością Gminy Ryglice, zarządcą jest Szkoła Podstawowa w Kowalowej.
 3. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.
 4. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 5. Osobami korzystającymi z obiektu są zarówno zawodnicy – grający, jak też widzowie i kibice.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie tylko pod opieką osób dorosłych.

II. ​Harmonogram korzystania z obiektu:

 1. Kompleks boisk jest otwarty w następujących godzinach:
  1. poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 uczniowie szkół z terenu Gminy Ryglice,
  2. poniedziałek – piątek 16:00 – 21:00 dla wszystkich,
  3. sobota 10:00 – 21:00 dla wszystkich,
  4. niedziela 14:00 – 21:00 dla wszystkich.
 2.  W lipcu i sierpniu korzystanie z obiektu w godz. 10:00 – 22:00 dla wszystkich
 3.  Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.
 4. Ustala się dni, w których kompleks „Orlik 2012” jest nieczynny: 1 listopada, Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, Święta Wielkanocne, inne dni ustalone przez zarządcę obiektu.
 5. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu dla grup zorganizowanych u animatora sportu minimum 1 dzień przed terminem rezerwowanym. Czas rezerwacji od  1 do 1,5 godziny, nie ma stałej rezerwacji boiska.
 6. Zajęcia sportowe odbywają się w w/w terminach a ich koordynacją zajmuje się animator sportu.
 7. Korzystanie z obiektu odbywa się w grupach zorganizowanych, w których winna być jedna osoba współpracująca z animatorem sportu. Grupa musi liczyć co najmniej 10 osób.
 8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.
 9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia sportowe na całym obiekcie  mogą zostać zawieszone lub odwołane.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

III. Zakres odpowiedzialności:

 1.  Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Za osoby nieletnie korzystające z obiektu poza godzinami pracy szkół odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 3. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu  zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.

IV. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie  z przeznaczeniem zabrania się:

 1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 2. Wprowadzania i używania na obiekcie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolki, rolki itp.
 3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk.
 4. Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
 5. Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.
 6. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 7. Zaśmiecania obiektu i wnoszenia napojów w naczyniach szklanych.
 8. Wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, petard, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 9. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 10. Przeszkadzania w zajęciach lub rozgrywkach.
 11. Korzystania z boisk bez zgody animatora sportu.

V. Na terenie całego obiektu nie mogą przebywać osoby:

 1. Znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa.

VI. Warunkiem korzystania z obiektu jest:

 1. Posiadanie dopuszczalnego na obiekcie obuwia i stroju sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 2. Rozstrzygnięcia dotyczące warunków korzystania z obiektu podejmuje animator sportu, który może w zależności od sytuacji:
 •  nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju.
 •  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie.
 •  nakazać opuszczenie terenu całego obiektu.
 •  wezwać Policję.

VII. Uwagi końcowe:

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu,  a w szczególności do uwag i podporządkowania się poleceniom animatora sportu.
 2. Korzystający z boiska powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz stan techniczny wyposażenia boiska przed rozpoczęciem rozgrywek. W przypadku zauważenia usterek powinien niezwłocznie zawiadomić o nich zarządcę obiektu.
 3. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdującego się tam wyposażenia odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Sprawy dyskusyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga zarządca obiektu.

 

Telefony alarmowe:

- Pogotowie Ratunkowe   999

- Straż Pożarna                 998

- Policja                              997

- lub alarmowy                  112

 

                                                                                   Burmistrz Ryglic