Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa w Kowalowej

ul. Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa

 

Statut

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANUSZA KORCZAKA

W KOWALOWEJ

 

 

Tekst ujednolicony

 

 

 

28 września 2020

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

DZIAŁ I     POSTANOWIENIA OGÓLNE………………………………………………………………………………      s. 4

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Rozdział 1

Główne cele szkoły……………………………………………………………………………………..

s. 6

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły………………………………………………………………………

s. 10

DZIAŁ III

Organy szkoły i ich kompetencje………………………………………………………………….

s. 11

Rozdział 1

Dyrektor szkoły……………………………………………………………………………………………

s. 11

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna………………………………………………………………………………………

s. 13

Rozdział 3

Samorząd Uczniowski………………………………………………………………………………….

s. 15

Rozdział 4

Rada Rodziców…………………………………………………………………………………………….

s. 16

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły………………………………………………………..

s. 17

Rozdział 6

Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły………………………..

s. 17

 

DZIAŁ  IV   ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania……………………………………………………………

s. 18

Rozdział 2

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej…………………………………….

s. 22

Rozdział 3

Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego………………………………….

s. 24

Rozdział 4

Organizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczych……………………………………….

s. 24

Rozdział 5

Organizacja indywidualnego nauczania………………………………………………………..

s. 24

Rozdział 6

Organizacja świetlicy szkolnej………………………………………………………………………

s. 26

Rozdział 7

Organizacja stołówki szkolnej……………………………………………………………………….

s. 27

Rozdział 8

Organizacja biblioteki szkolnej……………………………………………………………………..

s. 28

Rozdział 9

Bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę………………………

s. 29

Rozdział 10

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego…………………………….

s. 32

Rozdział 11

Organizacja wolontariatu…………………………………………………………………………….

s. 32

Rozdział 12

Działalność innowacyjna szkoły……………………………………………………………………

s. 33

Rozdział 13

Współpraca szkoły z rodzicami…………………………………………………………………….

s. 33

Rozdział 14

Pomoc materialna dla uczniów……………………………………………………………………

s. 35

Rozdział 15

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich……………………………………………….

s. 35

 

DZIAŁ V   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli……………………………………………………………………….

s. 36

Rozdział 2

Zadania wychowawcy oddziału…………………………………………………………………….

S .38

Rozdział 3

Zadania nauczycieli specjalistów………………………………………………………………….

s. 40

Rozdział 4

Zadania nauczycieli bibliotekarzy………………………………………………………………….

s. 41

Rozdział 5

Pracownicy obsługi i administracji………………………………………………………………..

s. 42

 

DZIAŁ VI    ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania………………………………………………………………………………

s. 42

Rozdział 2

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego z uwzględnieniem kształcenia na odległość……………………………………………………………………………….

 

s. 47

 

 1. Ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów……………………………

s. 47

 

 1. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

s. 50

 

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej……………………………………………………………………………………

 

s. 51

 

 1.  Egzamin klasyfikacyjny……………………………………………………………………..

s. 61

 

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony z powodu nieprzestrzegania trybu ustalania oceny……………………………………………

 

s. 64

 

 1. Sprawdzian poprawkowy…………………………………………………………………..

s. 67

 

DZIAŁ VII UCZNIOWIE

Rozdział 1

Prawa i obowiązki uczniów…………………………………………………………………………….

s. 72

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia……………………………

s. 73

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody……………………………………………………………………………………….

 

s. 74

Rozdział 4

Rodzaje kar wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary…………………………

s. 75

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły………………………..

s. 78

 

 DZIAŁ VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………………………………………………………

 

S.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o szkole

 

§ 1.

 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowej  zwana dalej „szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),
 • niniejszego statutu
 1. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Kowalowej nr 10.
 2. Organem prowadzącym jest gmina Ryglice w powiecie tarnowskim.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.
 4. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowej.
 5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści:  ,, Szkoła Podstawowa                   im. Janusza Korczaka w Kowalowej”
 7. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: ,, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowej, Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa, tel: 14 6541499 NIP
 8. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie: ,, DYREKTOR SZKOŁY, WACŁAW KOŁCZAK”.
 9. Szkoła jest jednostką budżetową.
 10. Szkoła posiada własny sztandar.
 11. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.
 12. Szkoła posiada ceremoniał szkolny opisany w odrębnym dokumencie.

 

§ 2.

 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:
 • I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I–III,
 • II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV–VIII.
 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne.
 3. W szkole działa biblioteka, świetlica oraz stołówka.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kowalowej
 2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej
 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Ryglice, organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie,
 4. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1,
 5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
 6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 7. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 8. ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 9. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.                    o systemie oświaty,
 10. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych                                       i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki    i sposób realizacji tych podstaw programowych,
 11. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego                                          i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi,
 12. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone                   w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 13. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 14. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
 15. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności,
 16. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 17. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Rozdział 1

Główne cele szkoły

 

§ 4.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych                   oraz                w Konwencji o prawach dziecka, ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.
 3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy                          z rodzicami. Należą do nich w szczególności:
 • bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami,
 • dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
 • kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską                  o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.
 2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 1. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej                i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:
 • tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 • tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji                                   oraz                           w obrzędach religijnych,
 • tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych                              oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób,
 • równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
 1. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
 • obejmując indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną potrzebujących tej pomocy,
 • w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
 • mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiem-terapeutą,
 1. rozwija zainteresowania uczniów, organizując:
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym,
 • oddziały dwujęzyczne
 • zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych,
 1. sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:
 • prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości                             oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je,
 • organizuje zajęcia integracyjne,
 • zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
 • współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie                           i dziecku,
 • współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo – policją i strażą,
 • gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej,
 • umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej,
 • organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę,
 • organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 1. zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 • ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją                         oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny                    w szkole,
 • organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy                           z organem prowadzącym szkołę,
 • stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu szkoły,
 • sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami,
 • ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych                               i pozalekcyjnych,
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
 • organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie zasad bhp                           i ochrony przeciwpożarowej,
 • równomierny rozkład lekcji w tygodniowym podziale zajęć,
 • zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
 • zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym, umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku,
 • ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie,
 • przestrzeganie praw ucznia,
 • prowadzenie rozmów i mediacji prowadzących do rozwiązywania problemów,
 • kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia, oraz sprzętu                       i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
 • zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego,
 • prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii                      i innych zjawisk dotykających współczesny świat,
 1. sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:
 • wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów, w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku,
 • przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela-organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami                            oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane,
 • zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
 • ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków,
 1. powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy, zapewniając:
 • ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości,
 • pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców,
 1. prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:
 • rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej,
 • udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów,
 1. kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury i języka poprzez:
 • organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
 • udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, umacniając              w ten sposób więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską,
 • udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym,
 • zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami i zasadami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
 • przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa                   w życiu społecznym,
 1. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:
 • organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej                i opiekuńczej,
 • realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
 • sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • tworzenie warunków do rozwoju ucznia przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
 • współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia                                       i działania w społeczności lokalnej,
 • bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły,
 • realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły,
 1. organizuje wolontariat w szkole; w tym zakresie:
 • zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu,
 • kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
 • uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
 • uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 • wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej,
 • kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • organizuje działania na rzecz środowiska
 • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:
 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
 • przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów,
 • udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
 • promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”,
 • realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:
 • diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
 • udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
 • prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności                                                i predyspozycji.
 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5, realizują nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie        i pomoc merytoryczną.
 2. Cele, o których mowa w ust. 5, osiągane są poprzez:
 • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,
 • umożliwianie uczniom poznania podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego,
 • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem                                  oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

 

§ 5.

 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły i wpływające na jej rozwój organizacyjny.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany                       w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie „a”,
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 1. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, kształtujące aktywność                               i kreatywność uczniów,
 3. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, np. naukę religii/etyki organizowaną na życzenie rodziców.
 2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 punkcie „b”, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizowana może być w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób realizacji tych zajęć.

 

§ 6.

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczana zgodnym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV–VIII w systemie klasowo- lekcyjnym             a godzina tych zajęć trwa 45 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.
 3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 punkcie „b”, które po wprowadzeniu do tygodniowego rozkładu zajęć stają się obowiązkowymi dla ucznia, są prowadzone dla całego oddziału w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 minut.
 4. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach                                          o ramowych planach nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 7.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

 

§ 8.

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:
 • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły                            oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • występowanie w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli                            oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 • przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym,
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych                          w szkole,
 • sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 • przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz dbanie o powierzone mienie,
 • opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,
 • podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły,
 • współpraca z pielęgniarką szkolną lub innymi podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych                             lub higienicznych
 • ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 • przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów.
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły
 • składanie sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły
 • udzielanie Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej szkoły
 • organizacja doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją w szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznej diagnozy i ewaluacji pracy szkoły w oparciu o osiągane efekty
 • opracowanie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców        
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno- gospodarczą  szkoły                                                    ( organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt, nadzorowanie kancelarii szkoły),  przegląd techniczny obiektów szkolnych, prac konserwacyjno- remontowych)
 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 3. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 7.

 

 

§ 9.

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze                 w szkole, np. stanowisko wicedyrektora.

 

 

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna

 

§ 10.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły (przewodniczący) i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza                lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym
 8. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych organizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. podejmowanie uchwał w sprawie:
 • wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
 • skreślenia z listy uczniów,
 • wyrażenia zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach
 • wyrażenia zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • wyrażenie zgody na promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • przygotowanie projektu statutu albo jego zmian
 • opiniuje ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

10. Opiniuje;

- powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo  do konkursu nikt się nie zgłosił

- przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, w głosowaniu tajnym, innego stanowiska kierowniczego lub odwołanie ze stanowiska kierowniczego

- zezwolenie na indywidualny program/ tok nauki

- wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

- przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar na wniosek wychowawców klas

- propozycje zespołów  nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego

- w różnych sprawach na wniosek dyrektora szkoły

11.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

12.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                     w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

13.Niezgodne z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej wstrzymuje dyrektor szkoły.                         O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności              z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie;

- wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej poczty służbowej otrzymanej przez nauczyciela od dyrektora szkoły

- głosowanie przez podniesienie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych               w formie wideokonferencji.

 1. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi ( zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły, uzgadnia regulaminy pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, administruje funduszami ZFŚS)
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 3

Samorząd Uczniowski

 

§ 11.

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 5. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

- przewodniczący SU

- zastępcy przewodniczącego SU

- sekretarz SU

6. Kadencja rad klasowych i rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

7. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin SU, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

8. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

9.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

10.Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej pod warunkiem, że jej treść nie godzi                 w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                                         z dyrektorem szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 punkcie „k”.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Rada Rodziców

 

§ 12.

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.                   
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                    w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami                        i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 24 niniejszego statutu,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie projektów eksperymentów,
 • opiniowanie oceny pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • wskazywanie własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje,
 • delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 • składanie wniosku o jednolity strój i uzgodnienie jego kroju,
 • wypowiadanie się (w ramach konsultacji) w sprawie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu,
 • składanie wniosku o ocenę pracy nauczyciela.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze                      z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

 

 

 

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły

 

§ 13.

 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
 4. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 5. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tzn. radę rodziców, w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
 9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 10. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 14 niniejszego statutu.

 

 

Rozdział 6

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

 

§ 14.

 1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców:
 • dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje,
 • dyrektor szkoły przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk,
 • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,
 • dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz                          z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

 

§ 15.

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 4. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 47.

 

§ 16.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasie I nie może być większa niż 25.
 2. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 20.
 3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal  pomieszczeń dydaktycznych.
 4. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

 

§ 17.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zrzeszających nauczycieli.
 3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
 1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć,
 3. liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 6. liczbę oddziałów poszczególnych klas,
 7. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,
 8. dla poszczególnych oddziałów:
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
 • wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
 1. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez logopedę i innych nauczycieli,
 2. liczbę godzin zajęć świetlicowych,
 3. liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych                 oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe,
 4. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie aneksu do arkusza               i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły, wziąwszy pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.
 6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego                                      i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 7. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących                    25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26-osobowych.

 

 

 

 

§ 18.

 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem (lub za jego zgodą) a poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

 

§ 19.

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej                i opiekuńczej.

 

§ 20.

 1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szkoły.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.
 4.  Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 5.  Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 6.  Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 7. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
 8.  Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów.
 9. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 10.  Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele .
 11. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 21.

 1. 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 22.

 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.
 2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczycieli ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub                       z innych środków pozyskanych przez szkołę.
 3. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
 4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.
 5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć                                   oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej.
 8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej, w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych                     w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów w nich uczestniczących.
 9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 8, z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
 10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany zapoznać się                z postanowieniami regulaminu organizacji imprez okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych                    i przestrzegać tych postanowień.
 11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w dziennikach innych zajęć.
 12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.

 

§  23

1. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada
za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą
z wykorzystaniem:                                                                                                                                

 1. materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych
  i rekomendowanych przez MEN,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń,

3.Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie:

 1. za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,
 2. drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
 3. drogą mailową lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
 4. poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.
 1. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły zarządzeniem ustala czas trwania lekcji zdalnych.

5. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania,                             z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.

6. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby              i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.

7. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

1)każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,

2)każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

3)każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

 

 

Rozdział 2

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 22.

 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych                       w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280). Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
 • szczególnych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 1. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 5. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:
 • rodzicami ucznia,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych                           oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

 

 

 

Rozdział 3

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 

§ 23.

 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
 2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy
 4.  z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumienie z Radą Pedagogiczną.
 6. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 7. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

Rozdział 4

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 24.

 1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 pkt. 17.
 3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
 • pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja indywidualnego nauczania

 

§ 25.

 1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem.
 2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
 4. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w wymiarze określonym przez dyrektora szkoły.
 5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych             w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym                                 i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające                            z ramowego planu nauczania, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków                      w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie.
 10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

§ 26.

 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.
 2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku                                           lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział                                       w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
 5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany                     w czasie całego roku szkolnego.
 6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzic lub nauczyciel.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach                                                                                i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia  w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
 11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom                   z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,       z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 75.

 

Rozdział 6

Organizacja świetlicy szkolnej

 

§ 27.

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców (na wniosek rodziców) lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły, lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
 2. Podczas zajęć świetlicowych zapewnia się uczniom:
 • bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 • pomoc w nauce,
 • odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
 1. Świetlica w szczególności organizuje:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny,
 • pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym,
 • gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia,
 • warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia,
 • zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną,
 • zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • udział uczniów w różnych imprezach i konkursach,
 • współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także                  z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 1. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców dla grupy co najmniej 25 uczniów.
 2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
 3. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.
 4. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno-portowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.
 5. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie                        z obowiązującymi przepisami.
 6. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu                   z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
 7. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
 8. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu szkoły.                                             Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
 9. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły.                   W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.
 10. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.
 11. W szkole może funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna – po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

Rozdział 7

Organizacja stołówki szkolnej

 

§ 28.

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka.
 2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym wynagrodzenie                                      i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten organ w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa                    w ust. 3:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. W celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej ustala się w szkole przerwy obiadowe.
 2. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli i ustala ich harmonogram.
 3. Na każdej z przerw, o których mowa w ust. 6, dyżuruje co najmniej 1 nauczyciel.
 4. W szczególnych przypadkach spożywanie posiłków może odbywać się w salach lekcyjnych. Decyzje i warunki takiego spożywania ustala dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 8

Organizacja biblioteki szkolnej

 

§ 29.

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.
 3. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory.
 4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
 5. Do zbiorów bibliotecznych należą: książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych     i opiekuńczych szkoły.

 

§ 30.

 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i są one dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.
 2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest:
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z potrzebami uczniów                          i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 • podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych                i opiekuńczych,
 • umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli,
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

 

 

 

§ 31.

 1. Biblioteka współpracuje z:
 • uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania                           i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania                            i samokształcenia,
 • nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania                         i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej,
 • innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych,
 • instytucjami kultury i stowarzyszeniami, zgodnie z potrzebami.
 1. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.            z 2019 r. poz. 1479).
 2. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierającą w środku napis Biblioteka, a w otoku napis ,, Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej”.

 

Rozdział 9

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

 

§ 32.

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.
 2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż                                 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole.
 4. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2.
 5. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych. Ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej                 i zewnętrznej.
 6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
 7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
 8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.
 9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
 10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego.
 11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się                       z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
 12. Wyjazdy na zawody sportowe każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców wraz                       z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

 

§ 33.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
 2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału oraz rodziców.
 3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do ich zakończenia, z wyjątkiem:
 1. uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.
 2. uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
 1. nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne,
 2. za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi – nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia,
 3. za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej.
 1. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy sali,              w której będą mieli zajęcia.
 2. Jeżeli w drodze zarządzenia dyrektor szkoły ustali spożywania posiłków w salach lekcyjnych, opiekę nad uczniami w tym czasie sprawuje nauczyciel uczący klasę na lekcji poprzedzającej tą przerwę.
 3. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły), może:
 1. na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia, zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice,
 2. zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej; w tym wypadku:
 • niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie                     z poczynionymi ustaleniami,
 • ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
 1. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.
 2. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych uczeń, który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
 3. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
 4. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.
 5. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania z boiska                   oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.
 6. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.
 7. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być zgłoszona.
 8. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel-organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
 9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
 10. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie                     w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
 11. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 12. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.
 13. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu                    lub środków odurzających.
 14. Dyrektor lub nauczyciel upoważniony w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
 15. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.
 16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower.                             Fakt kradzieży dyrektor szkoły  zgłasza na policję.
 17. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 18. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 19. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych szkoły na wniosek rodzica lub nauczyciela, w uzasadnionych przypadkach.

 

§ 34.

 1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom                       i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami.
 2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkolnym.
 3. Zasady działania monitoringu określa osobny regulamin.

 

Rozdział 10

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

§ 35.

 1. Dyrektor szkoły organizuje  doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
 2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji                       i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
 3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
 4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
 5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.
 6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami nauczycielami.

 

Rozdział 11

Organizacja wolontariatu w szkole

 

§ 36.

 1. W szkole w ramach działań Samorządu Uczniowskiego organizuje się pracę w  wolontariacie uczniów na rzecz pomocy innym. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.
 2. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza.
 3. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.
 4. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
 • środowisko szkolne i pozaszkolne.
 1. Działalność w  wolontariacie jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

 

 

 

Rozdział 12

Działalność innowacyjna szkoły

 

§ 37.

 1. Szkoła prowadzi innowacje  z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.
 2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę                  w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.
 6. Innowacja wymagająca nakładów finansowych może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.
 7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.
 8. Zasady innowacji w postaci opisu opracowuje zespół autorski lub autor innowacji, z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.
 9. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji,
 • opinii Rady Pedagogicznej,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,                    w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.
 2. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.
 3. Zasady prowadzenia innowacji określa odrębny regulamin.

 

Rozdział 13

Współpraca szkoły z rodzicami

 

§ 38.

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
 • organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg ustalonego harmonogramu,
 • prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,
 • organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych,
 • włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły,
 • udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 • możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

 

 

 

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci               oraz pozycji ekonomicznej,
 • uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły,                          z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,
 • wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem Rady Rodziców,
 • żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych,
 • pomocy materialnej ze strony władz publicznych w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole,
 • zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami, w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,
 • do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych, takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,
 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
 • angażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole,
 • przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych,
 • osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
 • poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
 • poinformowania szkoły o nieobecności dziecka w dniu tej nieobecności, nie później niż do godz. 9.00.
 1. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
 • objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 • odroczenie obowiązku szkolnego,
 • przyspieszenie obowiązku szkolnego,
 • objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem,
 • objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki,
 • realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 1. Po zebraniu oddziału wychowawca sporządza sprawozdanie.
 2. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami, wykorzystując w tym celu: telefon, pocztę e-mailową lub dziennik elektroniczny.

 

§ 39.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 40.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odpowiedniego odżywiania oraz odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Rozdział 14

Pomoc materialna dla uczniów

 

§ 41.

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel                    w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 • wyprawka szkolna,
 • zasiłek losowy.

 

§ 42.

 1. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest w sekretariacie szkoły
 2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Gminy Ryglice.
 3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 

Rozdział 15

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

 

§ 43.

 1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły dyrektor szkoły tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.
 2. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
 3. Spotkania zespołów są protokołowane.
 4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–VIII przedstawia dyrektorowi szkoły propozycje:
 • jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas IV–VIII,
 • jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danego oddziału – dla uczniów klas I–III,
 • materiałów ćwiczeniowych.
 1. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:
 • do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, wziąwszy pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII,
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, wziąwszy pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 1. Dyrektor szkoły na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia               w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala:
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
 • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 44.

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określają zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kierowania się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szkoły.
 4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia                         6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.).

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

§ 45.

 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela,
 2. swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 3. wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-wychowawczego,
 4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w związku                 z pełnieniem funkcji służbowych,
 6. pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych                   z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
 1. zapewnienie warunków do rozwoju ucznia,
 2. zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły,
 3. zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej                       oraz realizowanych zadań organizacyjnych,
 4. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem,
 5. kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywanie jej na zajęciach przez siebie prowadzonych,
 6. udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów                  i sukcesów,
 7. uwzględnianie w swojej pracy udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 8. zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
 9. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane                                      i skuteczne, celem pobudzenia aktywności uczniów,
 10. precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów,
 11. przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów,
 12. pełna realizacja podstawy programowej,
 13. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat,
 14. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 15. realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 16. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, specjaliście,
 17. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu,
 18. ochrona danych osobowych swoich uczniów,
 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego                  i zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania zawierają informacje o:
 • realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało zrealizowane)                      i jakościowym,
 • realizacji programów własnych i innowacji,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły.
 1. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem                                 oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,      a w szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,
 2. uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej,
 3. jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań Rady Pedagogicznej,
 4. sprawuje dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo,
 5. odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem, indywidualizuje pracę                            z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
 6. przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole,
 7. przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek dyrektora szkoły,
 8. uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej                oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 9. przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego,
 10. stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej   oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
 11. poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
 12. niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole o grożącym im niebezpieczeństwie,
 13. współpracuje z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

Rozdział 2

Zadania wychowawcy oddziału

 

§ 46.

 1. W procesie dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczym szkoły wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
 3. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
 4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 47.

 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
 • sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału,
 • diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów,
 • rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,
 • podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny,
 • kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym,
 • nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych,
 • informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych,
 • informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,
 • prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
 • opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału,
 • systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 • analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej,
 • powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku),
 • powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o przewidywanych                        dla niego stopniach semestralnych (rocznych),
 • informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy w roku,                       w trakcie klasyfikacji.
 1. Wychowawca oddziału w swoich działaniach ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami przedmiotów uczącymi w danym oddziale i rodzicami uczniów.

 

§ 48.

Wychowawca oddziału ma prawo:

 • otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony                        i umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym,
 • kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne itp.),
 • rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc,
 • decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

 

§ 49.

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności za:

 • prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej aktualizację,
 • podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej,
 • informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych ucznia oraz                                          o ewentualnych zagrożeniach,
 • efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora dotyczących jego wychowanków,
 • stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa                       i higieny.

 

Rozdział 3

Zadania nauczycieli specjalistów

 

§ 50.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy,
 • współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń                   z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 51.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                      oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 52.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 53.

Nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

 

Rozdział 4

Zadania nauczycieli bibliotekarzy

 

§ 54.

 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:
 • gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne,
 • udostępnia zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych                                              i tekstowych,
 • prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury,
 • prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów,
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,
 • uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze,
 • prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa,
 • prowadzi dokumentację pracy biblioteki.
 1. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 55.

 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 3. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 4. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia         w czystości i porządku.
 5. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 • sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań,
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 • składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania niepedagogicznych pracowników administracji i obsługi, ustala dyrektor szkoły.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

DZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

 

§ 56.

W szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych               i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.

 

 

 

 

§ 57.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz na formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego        i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie o nich uczniów                i rodziców,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania:
 • odpowiedzi ustne,
 • prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne),
 • zadania praktyczne,
 • różne formy pracy na lekcji,
 • analizę efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty,
 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 2. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru (roku szkolnego),
 3. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 4. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji                o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 58.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące,
 • klasyfikacyjne,
 • śródroczne i roczne,
 • końcowe.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,                        a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
 5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5, szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

 

§ 59.

 1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:
 • monitorowanie pracy ucznia,
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć,                                         oraz  o postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących                     w skład tego bloku.

 

§ 60.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                              z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                      z zajęć edukacyjnych.
 1. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem należy ponadto:
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu,
 • dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                                              i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej,
 • na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o proponowanej/przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie  z nauczanego przedmiotu i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
 • ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia,
 • przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców                     o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z:
 • realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym,
 • wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii,
 • realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (w miejscu oceny należy wpisać „zwolniony”),
 • nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia                 z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 1. Do zadań Rady Pedagogicznej związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • jeden raz na danym etapie edukacyjnym, wziąwszy pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,
 • przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.
 1. Ustala się następujące kryteria oceniania:
 • ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie                   i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami                       i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
 • ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych                    w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu                 w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne                            o niewielkim stopniu trudności,
 • ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki                                        w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu
 1. Częstotliwość i rodzaje oceniania:
 • ocenianie bieżące,
 • ocenianie sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania),
 • ocenianie kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału),
 • w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne,
 • w ciągu jednego dnia uczeń nie powinien mieć więcej niż jedną pracę klasową/ sprawdzian,                   w ciągu tygodnia nie więcej trzy prace klasowe/ sprawdziany
 • sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmujące okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane.
 1. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 2. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.
 3. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy                           w terminie ustalonym z nauczycielem.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 5. Uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostarcza ją do szkoły,                         a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje pedagog szkolny przez okres nauki ucznia w szkole.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone                                           i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu podczas zebrań/ konsultacji.
 7. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).
 8.  Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w e-dzienniku  i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego              (w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru).
 10. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez:
 • uczniów, poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych i zebraniach samorządu szkolnego,
 • rodziców, poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach,
 • nauczycieli stosujących dany system,
 • sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach,
 • badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.

 

§ 61.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia                                            w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

w

 

 

Rozdział 2

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 z uwzględnieniem kształcenia na odległość

 

§62

 

 1. Ewaluację funkcjonowania WiSOW przeprowadza dyrektor szkoły, wspólnie z powołanym               przez siebie zespołem nauczycieli.
   

3.   Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy  system oceniania (PSO).

 

 

A.Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§63

 

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
   
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
   
 2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli                       oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§64

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się wg warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (WiSOW).
   
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu                              oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
   
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych(nauczyciele formułują szczegółowe wymagania edukacyjne)
 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według procedur podanych poniżej;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez dyrektora szkoły;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                       o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
   

Procedura:

Nauczyciel przedmiotu:

 1. systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny;
 2. powiadamia uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż 1 praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – 3 (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów);

 

 

Wychowawca:

 1. udziela indywidualnie informacji rodzicom(prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań, dni otwartych, na przerwach lub po lekcjach,(w czasie kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznie podczas konsultacji;
 2. zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten sposób umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia                                      ( w czasie kształcenia na odległość telefonicznie podczas konsultacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 

 

§65

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
   
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   

 

 

Procedura:

Informowanie uczniów:

 1. odczytanie i omówienie PSO przez każdego nauczyciela na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczania;
 2. dokumentacja: wpis w dzienniku lekcyjnym.

Informowanie rodziców:

 1. na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca informuje  rodziców (prawnych opiekunów)o tym, że wszelkie informacja na temat WiSOW i PSO są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły;
 2. dokumentacja: potwierdzenie podpisem (  w przypadku kształcenia na odległość bez potwierdzenia podpisem).

 

 W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:
 

 1. odpowiedzi ustne;
 2. prace pisemne: prace klasowe(sprawdziany) przewidziane w planie realizacji programu nauczania. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole.
  Oceny z prac pisemnych  nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, wpisuje też datę ich sprawdzenia(omówienia), a  prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w PSO;
 3. kartkówki z trzech ostatnich lekcji(trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi                          oraz uzgadniania terminu);
 4. prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne,
 5. referaty, prezentacje;
 6. aktywność na lekcji;
 7. prace domowe,
 8. prace wytwórcze, projekty i inne formy zlecane przez nauczyciela w czasie kształcenia                        na odległość.

 

B. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych

niż przewidywane ocen rocznych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

3. W uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia rocznej oceny przez nauczyciela, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zwrócenia się poprzez wychowawcę klasy, do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego, który to:

 1. egzamin powinien się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
 2. egzamin może mieć formę ustną, pisemną lub zadań praktycznych,
 3. jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość składa się tylko z części pisemnej - uczeń pisze i przesyła pracę do sprawdzenia i oceny w sposób uzgodniony                                                       z dyrektorem szkoły

 

 1. w egzaminie powinni uczestniczyć: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, inny nauczyciel takich samych lub podobnych zajęć edukacyjnych oraz może uczestniczyć wychowawca klasy;
 2. w trakcie kształcenia na odległość powołując komisję należy uwzględnić możliwość pracy zdalnej tej komisji.
 3. pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układają nauczyciele tych samych                           lub podobnych zajęć edukacyjnych,
 4. stopień trudności pytań egzaminacyjnych (zadań praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń;

 

 1. egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami na wymaganą ocenę;
 2. ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od wcześniej proponowanej przez nauczyciela i może być zmieniona tylko w trybie opisanym w §52;
 3. z egzaminu sprawdzającego sporządza się notatkę, pod którą podpisują się nauczyciele obecni na egzaminie(w przypadku kształcenia na odległość bez potwierdzenia podpisem).
 4. w przypadku kształcenia na odległość do notatki dołącza się wydruk pracy ucznia.

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach                 i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Procedura:

Informowanie uczniów:

 1. odczytanie i omówienie WiSWO na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy;
 2. dokumentacja: wpisy w dzienniku lekcyjnym.

Informowanie rodziców:

 1. na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z WiSWO lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie podczas konsultacji;
 2. dokumentacja: potwierdzenie podpisem(w przypadku kształcenia na odległość bez potwierdzenia podpisem).
 3. rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

 

C. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia przewidywanej rocznej oceny zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zwrócenia siędo wychowawcy klasy z prośbą o zmianę tej oceny, zgodnie z poniższym;
 

 1. wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje spotkanie,                w którym uczestniczy oprócz niego przedstawiciel samorządu klasowego, jeden z nauczycieli uczących w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie);
 2. po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dotyczących                 w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca, drugi nauczyciel  i przedstawiciel samorządu klasowego.
 3. wychowawca podnosi ocenę zachowania ucznia, w przypadku korzystnego dla ucznia wyniku głosowania;
 4. ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa                        od wcześniej proponowanej przez nauczyciela i może być zmieniona tylko w trybie opisanym                w §52;
 5. ze spotkania sporządza się notatkę, pod którą podpisuje się wychowawca, drugi nauczyciel                  i członek samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu.
 6. w czasie kształcenia na odległość uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia
 7. w przypadku kształcenia na odległość, powołując zespół oceniający należy wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej tego zespołu.
 8. W przypadku kształcenia na odległość notatkę sporządza wychowawca.

 

 

 §66

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
   
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej lub pisemnej w przypadku kształcenia na odległość.
   
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas spotkań z rodzicami (dni otwarte, zebrania, indywidualne spotkania).

 

§67

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
   
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Rozporządzenie z 20 sierpnia 2010 r. definiuje specyficzne trudności w uczeniu się jako odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
   
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
   
 4. Informacje  o wymaganiach edukacyjnych nauczyciele włączają do swoich PSO jako załączniki.

 

 

 

§68

 

1. Przy ustalaniu oceny z  wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§69

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
   
 2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia,                   na podstawie orzeczenia z drugiego obowiązkowego języka obcego.
   
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
   

 

Procedura:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dostarczą podanie o zwolnienie ucznia wraz z opinią wydaną przez lekarza lub orzeczeniem wydanym przez poradnię PP do sekretariatu szkoły( w czasie kształcenia na odległość drogą mailową na adres szkola@spwolalubecka.pl
 2. dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie;
 3. uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice (prawni opiekunowie)  zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i czyny ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność usprawiedliwiona).

 

§70

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                 z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej odpowiednio w  §72 ust.1 i 2 oraz §71 ust.2.
   
 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 72 ust. 4 i § 73 ust. 5.
   
 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 72 ust. 5 i § 73 ust. 3.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
   
 4. Klasyfikacja roczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 72 ust. 4 i § 73 ust. 5.
   
 5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 72 ust. 1 i § 73 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
   
 6. Klasyfikacja roczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 72 ust. 4 i § 73 ust. 5.
   
 7. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku, do końca stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Dokładny termin ustalony jest przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
   
 8. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji z uwzględnieniem §46.W przypadku kształcenia na odległość  wychowawcy omawiają wyniki klasyfikacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznej  konsultacji
   
 9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej w §72 ust.1. oraz §73 ust.2.
  Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w czerwcu, w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych roku szkolnego.
   


 

Na 30 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika elektronicznego przewidywane dla ucznia roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych .

Na 7 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca wpisuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele – wpisują  w dzienniku elektronicznym  oceny końcowe.
 

Roczne lub końcowe oceny mogą być wyższe lub niższe niż przewidywane oceny  klasyfikacyjne            z zajęć edukacyjnych.

Na 30 dni kalendarzowych przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodzica/prawnego opiekuna o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie będą informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną, gdy średnia ocen jest niższa niż 2,00.
 

 

Na 30 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Na 7 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

 

Procedura:

Nauczyciel przedmiotu:

 1. ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej(w czasie kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznej  konsultacji) i wpisuje ocenę do dziennika elektronicznego w wyznaczonej do tego celu rubryce;
 2. w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu po uprzednim uzyskaniu zgody od dyrektora..

Wychowawca klasy:

 1. podaje uczniom proponowane oceny w formie zestawienia pisemnego i zobowiązuje ich do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) lub przekazuje zestawienie bezpośrednio na spotkaniu z rodzicami(w przypadku  kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego);
 2. dokumentacja: lista obecności uczniów z ich podpisami poświadczającymi odbiór zestawienia wraz z zobowiązaniem do przekazania tego zestawienia rodzicom (prawnym opiekunom) lub lista obecności rodziców na zebraniu, (w przypadku kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego)
 3. rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać na brak informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§71

 

 1. Prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne .Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
   

Procedura:

 1. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy sporządza listę uczniów i proponowane oceny z zachowania dla poszczególnych uczniów                                        i przedstawia ją nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym zainteresowanym nauczycielom w celu zaopiniowania;
 2. nauczyciel może wyrazić opinię o uczniu w formie opisowej lub słownie wykorzystując skalę ocen zachowania zawartą w §46. punkt 2;
 3. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinię organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły;
 4. opinia uczniów może być wyrażona na piśmie lub otwarcie w toku dyskusji;
 5. oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;
 6. przy wystawianiu rocznej oceny zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen rocznych                  z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym także w kształceniu na odległość.

 

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję                    do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§72

 

1. Śródroczne/ roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

                stopień celujący                   -        6        cel

stopień bardzo dobry            -        5        bdb

stopień dobry                       -        4        db

stopień dostateczny              -        3        dst

stopień dopuszczający          -        2        dop

                stopień niedostateczny         -        1        ndst

 

Przy wystawianiu ocen śródrocznych/rocznych/końcowych bierze się pod uwagę średnią ważoną,               przy czym oceny zaokrągla się do wyższej po osiągnięciu progu 0,60 ( np.: 3,60 to 4).

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się: w stopniach według skali przedstawionej w ust. 1.
   
 2. W dzienniku , w rubrykach dotyczących oceniania, można stosować następujące skróty:

-„nb.” lub „ / ”– nieobecność ucznia,

-„np.” – nieprzygotowany,

- „ zw.” – zwolniony,

- „us.” – usprawiedliwiony.

Nauczyciel przedmiotu stosuje skróty wyrazowe, wskazujące ocenianą aktywność ucznia.
 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną          i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
   
 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
   
 4. Ocenianie bieżące w klasach I-III odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady oceniania uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, które stanowią integralną część WiSOW.

7.Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych( także w kształceniu na odległość):

Ocenę celującą otrzymuje uczeń:

 • którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie;
 • który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  (dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych                           w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych.
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:

 • który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczającej,
 • którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy           i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

 

9. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  określają szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty szkoły podstawowej. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają szczegółowe zasady oceniania uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.

 

10. Na podstawie WiSOW nauczyciele konstruują przedmiotowe systemy oceniania, zwane dalej PSO, które w szczegółowy sposób informują o zasadach dotyczących bieżącego oceniania                         oraz sposobach i formach sprawdzania i oceniania zajęć edukacyjnych.

 

§73

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności, (także                   w kształceniu na odległość):
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom;
 8. respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego;
 9. funkcjonowanie w środowisku szkolnym,
 10. stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy,
 11. przestrzeganie regulaminów szkolnych.
   
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.

 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie                      o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I – III są również ocenami opisowymi.
 

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                    lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6. Ogólne kryteria ocen zachowania( także w kształceniu na odległość):

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole.
 • Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych                      i uczniów.
 • Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 • Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Regulaminu Szkoły.
 • Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach , zawodach.
 • Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.
 • Dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej.
 • Zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie innych.
 • Słabszym kolegom pomaga w nauce.
 • Spełnia w sposób zasługujący na wyjątkową  pochwałę wymagania wymienione w §73 ust.1.
 • Uczeń nie ma żadnych negatywnych uwag
 • Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, czy spóźnień ( usprawiedliwienia dostarcza terminowo)

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Spełnia wszystkie wymagania wymienione w §73 ust.1
 • Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków.
 • Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.
 • Zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia w terminie przewidzianym w PSO.
 • Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań.
 • Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.
 • Dba o swój estetyczny wygląd i klasy.
 • Używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów.
 • Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych                       i uczniów.
 • Otrzymał w semestrze nie więcej  niż 2 uwagi negatywne
 • Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalne są 3 spóźnienia                                          ( usprawiedliwienia dostarcza terminowo)

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Na ogół spełnia wymagania wymienione w §73 ust.1
 • Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.
 • Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły.
 • Dba o mienie klasy i szkoły.
 • Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły.
 • Cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów.
 • Nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów.
 • Otrzymał w semestrze nie więcej niż 4 negatywne  uwagi z zachowania
 • Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalne są 4 spóźnienia                         ( usprawiedliwienia dostarcza terminowo)

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • Pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych.
 • Poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem   i Regulaminem Szkoły.
 • Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości.
 • Szanuje mienie szkolne i mienie kolegów.
 • Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek.
 • Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
 • Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.
 • Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
 • Otrzymał w semestrze maksymalnie sześć uwag negatywnych
 • Ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności w półroczu
   

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • Lekceważy obowiązki i prawo szkolne (wymagania wymienione w §73 ust.1);
 • Narusza przyjęte normy współżycia, ale podejmuje próby poprawy zachowania
 • Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy.
 • Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.
 • Nie uzupełnia zaległości w nauce.
 • Nie wywiązuje się z powierzonych prac.
 • Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
 • Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.
 • Otrzymał w semestrze maksymalnie 8 uwag negatywnych
 • Ma maksymalnie 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i nie więcej niż 10 spóźnień

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • Rażąco i świadomie narusza normy współżycia społecznego
 • Łamie prawo szkolne (nie spełnia większości kryteriów wymienionych w §73 ust.1)
 • Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • Ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły.
 • Używa wulgarnych słów, kłamie.
 • Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
 • Wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje.
 • Ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników, nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania.
 • Otrzymał w semestrze więcej niż 8 uwag negatywnych
 • Ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych


 

Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna upoważnia wychowawcę klasy do niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych ustaleń.

 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§74

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
 1. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 2. udzielenie pomocy w rozplanowaniu pracy, którą powinien wykonać uczeń, by uzupełnić braki,
 3. umożliwienie dostępu do materiałów i pomocy naukowych zgromadzonych w szkole, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

 

 

 

 

 

D. Egzamin klasyfikacyjny

 

§75

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                w szkolnym planie nauczania.
   
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
   
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, o ile brak usprawiedliwienia nie był zależny od ucznia.


 

Procedura:

 1. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego śródrocznego lub końcowego posiedzenia rady pedagogicznej.( w przypadku kształcenia na odległość drogą mailową na adres: szkola@spwolalubecka.pl
 2. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.
   
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
   
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
   
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.
   
 4. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.
 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) na najpóźniej ostatni tydzień ferii letnich.

Procedura:

 1. Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana mu jest data egzaminu.
 2. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu. Wzór notatki stanowi załącznik do WiSOW.
 3. Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.
 4. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.
 5. Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać poszczególnym kryteriom ocen.
 6. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja  ustala ocenę według skali zawartej w §72.punkt 1.
 7. W czasie kształcenia na odległość  dokumentacja przekazywana jest drogą elektroniczną.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób określony przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora. Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do nauczyciela w sposób określony przez szkołę w kształceniu na odległość, a nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o wyniku.
 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą :
   
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 3. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora. Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do nauczyciela w sposób określony przez szkołę w kształceniu na odległość, a nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o wyniku.
   


 

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
   
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin przeprowadzany jest                         w kształceniu na odległość.
   
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład komisji;
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W trakcie kształcenia na odległość   do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia.
 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§76

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §77.
   
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §77.

 

 

 

E. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

przeprowadzony z powodu nieprawidłowego trybu ustalania oceny

 

§50

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 3 dni od dnia wystawienia oceny z zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
   
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,  która:
 1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie.                       Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej
 2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   
 1. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż 1 dzień przed posiedzeniem śródrocznym/ klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
   

Procedura:

 1. Pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w podanych terminach(w czasie kształcenia na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola@spwolalubecka.pl
 2. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony i  dołącza się ją do protokołu (w czasie kształcenia na odległość dokumentacja przekazywana jest drogą elektroniczną),
 3. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły w ciągu 3 dni od wydania przez niego polecenia

 

 1. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel– jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel– jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców.
 1. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora. Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do nauczyciela w sposób określony przez szkołę w kształceniu na odległość, a nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o wyniku.

   
 2. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 4 punkt 1) litera b), może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Jeśli egzamin jest przeprowadzany w trakcie kształcenia na odległość powyższy zapis nie ma zastosowania, gdyż dyrektor jednoosobowo ustala skład komisji lub wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.
   
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52.Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.( w czasie kształcenia na odległość protokół podpisuje dyrektor szkoły).

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
   
 2. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
   

Procedura:

 1. pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć w dniu egzaminu                  ( w czasie kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty mailowej na adres:  szkola@spwolalubecka.pl

        

 1. dyrektor wyznacza nowy termin sprawdzianu najpóźniej do 7 września, termin ten jest terminem ostatecznym.

 

§78

 

1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, § 73 ust.6 i 7 § 52 ust. 8.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 79 ust. 8.

7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

 

F.Egzamin poprawkowy

 

§79

 

 1. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
   

Procedura:

 1. pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż 3 dni od wystawienia oceny aż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym( w czasie kształcenia na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą mailową na adres: szkola@spwolalubecka.pl

 

 1. w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.
   
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.
   
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
   

 

Procedura:

 1. informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie, przekazuje uczniowi lub jego prawnym opiekunom i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz                   z zagadnieniami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi(na każdą ocenę),            ( w czasie kształcenia na odległość drogą elektroniczną)
 2. zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu danego roku szkolnego.

   
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel– jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość,komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora. Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do nauczyciela w sposób określony przez szkołęw kształceniu na odległość, a nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje

o wyniku.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach np. zwolnienie lekarskie, pokrewieństwo z uczniem ,wypadek losowy. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,              że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Jeśli egzamin jest przeprowadzany w trakcie kształcenia na odległość powyższy zapis nie ma zastosowania, gdyż dyrektor jednoosobowo ustala skład komisji lub wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.

   
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
   
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia.
   
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

   

Procedura:

 1. nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) w dniu egzaminu;
 1. pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.( w trakcie kształcenia na odległość poprzez dziennik elektroniczny lub drogą mailową na adres: szkola@spwolalubecka.pl
 1. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę ,
 2. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

 

 

§80

 

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem §78 ust.5 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 73 ust. 6 i 6,  oraz - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w klasie VIII.
   
 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu.
   
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
   
 4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
   

 

§81

 

 1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, który określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów

egzaminacyjnych, w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku szkoły podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „ egzaminem ósmoklasisty”.
 

 1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".
  .
 2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do

egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni

specjalistycznej, lub opinii zespołu nauczycieli.
 

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 

5. Opinia, o której mowa w punkcie 3, powinna być wydana przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do

końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z tym że:

- w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż

po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
 

 1. Opinię, o której mowa w punkcie 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach                     i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 

8.  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów, których mowa w punkcie 3,4 i 7, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu

egzaminacyjnego.
 

9. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze  względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym             lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 

10. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie                  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne            niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem                  o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 

11. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony

uczeń, który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny  nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.
 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych

zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni odpowiednio ze egzaminu ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu

egzaminacyjnego.
 

13. Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku.
 

14. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 

15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące

przed terminem egzaminu ósmoklasisty, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 

16. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału egzaminie ósmoklasisty

dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego

w danej szkole.
 

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel powinni  odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez komisję okręgową.
   
 2. Przebieg egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne przepisy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
   

 

 

§ 82
 

l.      Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 

2.     Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach z egzaminu ósmoklasisty dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W czasie kształcenia na odległość          w terminie ustalonym przez  Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 

3.     Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi słuchaczowi lub  jego rodzicom (prawnym opiekunom).

DZIAŁ VII

UCZNIOWIE

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 83.

 1. Uczeń ma prawo do:
 • wiedzy o przysługujących mu prawach,
 • kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych,
 • zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami                  i procedurami obowiązującymi w szkole,
 • zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania,
 • odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia,
 • zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,
 • opieki wychowawczej,
 • swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób,
 • rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych,
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek,
 • opieki zdrowotnej,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole,
 • współredagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 • uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy,
 • wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym,
 • wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach,
 • pomocy materialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej                         lub życiowej,
 • przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu                  i kierunku kształcenia,
 • reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.,
 • równego traktowania.
 1. Do obowiązków ucznia należy:
 • przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego,
 • wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły
 • systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności,
 • odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o porządek i ład w klasie i szkole,
 • szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób,
 • dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości,
 • noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego,
 • szanowanie symboli państwowych i szkolnych,
 • aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym,
 • wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć,
 • przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo,
 • usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły,
 • zgłaszanie do sekretariatu szkoły swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni,
 • odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.
 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
 • bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu,
 • współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału,
 • dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela,
 • korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela,
 • wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela,
 • korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami,
 • przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
 1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.

 

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

§ 84.

 1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy i dyrektora szkoły.
 2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
 • zapoznaje się z opinią stron,
 • podejmuje mediacje ze stronami sporu w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona,
 • w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca  przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły,
 • jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.
 1. W przypadku gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy i dyrektora szkoły, którzy:
 • zapoznają się z opinią stron,
 • podejmują działania mediacyjne ze stronami w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona,
 • jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
 2. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę i dyrektora szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 3. Wychowawca i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 

§ 85.

 1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowania budzącymi uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:
 • pochwałę wychowawcy oddziału,
 • pochwałę dyrektora szkoły udzieloną na forum klasy lub szkoły,
 • pochwałę pisemną dyrektora szkoły,
 • list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia,
 • nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego,
 • nagrodę rzeczową,
 • wytypowanie do nagrody w postaci stypendium,
 • nadanie tytułu „Uczeń Roku”,
 • nadanie tytułu „Primus Inter Pares”,
 • nadanie tytułu „Sportowiec Roku”,
 • nadanie tytułu „Bohater Roku”.
 1. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
 • wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy, jak i wpływać mobilizująco na innych,
 • w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień, stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia,
 • dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.
 1. Tytuł „Uczeń Roku” przyznaje Rada Pedagogiczna uczniowi, który wyróżnił się dużym progresem  w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań, działaniami na rzecz samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.
 2. Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje Rada Pedagogiczna uczniowi, który wyróżnił się w ciągu całego okresu pobytu w szkole wysokimi wynikami w nauce i wysoką kulturą osobistą, swoją postawą                     i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole miał ocenę zachowania co najmniej wyróżniającą.
 3. Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych                                             lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.
 4. Tytuł „Bohater Roku” przyznaje Rada Pedagogiczna uczniowi, który swoim wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą budzi powszechne uznanie społeczności szkolnej i środowiska.
 5. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 8–11, otrzymują od dyrektora szkoły dyplom i pamiątkową książkę oraz zostają wpisani do Księgi wyjątkowych absolwentów szkoły.

 

§ 86.

 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
 2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw, rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
 3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 • wychowawca oddziału,
 • opiekun samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
 2. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

 

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

 

§ 87.

 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary                         w postaci:
 1. upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału,
 2. nagany wychowawcy oddziału,
 3. upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi,
 4. upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia,
 5. nagany dyrektora szkoły,
 6. pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych                   i sportowych,
 7. pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej funkcji),
 8. przeniesienia ucznia do równoległej klasy,
 9. zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,                             a zwłaszcza do:
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
 • uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym                                lub szkoleniowym,
 • przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.
 1. W przypadku demoralizacji nieletniego, polegającej w szczególności na:
 1. naruszeniu zasad współżycia społecznego,
 2. popełnieniu czynu zabronionego,
 3. systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego,
 4. używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia,
 5. włóczęgostwie,
 6. uprawianiu nierządu,
 7. udziale w grupach przestępczych,

dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

 1. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję                       w przypadkach, gdy:
 1. rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły,
 2. uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji,
 3. szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów,
 4. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
 1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 1,                   są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.
 2. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
 1. lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,
 2. nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi                    i administracji,
 3. braku dbałości o zdrowie własne i kolegów,
 4. niszczenia mienia szkoły,
 5. niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach,
 6. fałszowania dokumentów,
 7. nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.
 1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.
 2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
 3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
 4. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę traktowane winny być na korzyść obwinionego.
 5. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą, tj. wyjścia do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki.
 6. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:
 1. wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienie w szczególności za:
 • złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,
 • drobne uchybienia natury porządkowej, brak stroju sportowego, przyborów itp.,
 • spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
 • złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,
 • przerzucanie winy na innych,
 • samowolne opuszczanie lekcji,
 • utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 1. wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
 • samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia,
 • powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano,
 • wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,
 • aroganckie zachowanie się wobec innych osób,
 • złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,
 • opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć,
 • odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela.
 1. dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy                                                      oraz  za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin  w semestrze,
 2. dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
 • mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia,
 • którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,
 • dopuszcza się kradzieży,
 • opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,
 • narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole,
 1. kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:
 • powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,
 • wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,
 • stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy,
 • znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej,
 • niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły,
 • fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć.
 1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku:
 1. gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych, tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej,
 2. używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły                   lub   w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 3. agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 4. umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 5. spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych,
 6. kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu,
 7. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen,
 8. zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,                                 w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innego podobnego zachowania,
 9. innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.
 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

 

 

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

 

§ 88.

 1. W przypadku gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem                o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii  samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
 3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony – może to być wychowawca lub inny nauczyciel.
 4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.
 5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty                   z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
 6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
 7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję                      o skreśleniu go z listy uczniów.

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 89.

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Jednolity tekst Statut został uchwalony dnia 28 września 2020 r.
 3. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
 4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący                         i organ nadzoru pedagogicznego.
 5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1295
Utworzono dnia: 27.12.2017

Historia publikacji

 • 28.12.2021 00:12, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 28.12.2021 00:12, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 09.04.2021 10:02, Administrator
  Edycja strony: Statut